دانشکده پرستاری ابهر- تقویم جلسات شورای پژوهشی
اطلاعات تقویم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جدول تقویم شورای پژوهشی دانشکده نیمه اول سال۹۸

شورای پژوهشی دانشکده

یکشنبه ها

ردیف ماه ساعت  :  ۱۴/۳۰– ۱۲/۳۰
۱ فروردین ۹۸/۰۱/۲۵
۲ اردیبهشت ۹۸/۰۲/۲۲
۳ خرداد ۹۸/۰۳/۱۹
۴ تیر ۹۸/۰۴/۲۳
۵ مرداد ۹۸/۰۵/۲۰
۶ شهریور ۹۸/۰۶/۱۷

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10828.25464.fa
برگشت به اصل مطلب