دانشکده پرستاری ابهر- مسئول خدمات
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی: علی محرمخانی                                                                                                  AWT IMAGE

سمت: مسئول خدمات

شرح وظایف:

 • دستور و برنامه کار را از مقام مافوق دریافت می کند  .
 • محل کار خدمتگزاران را تعیین می کند .
 • در اجرای برنامه های سمپاشی به طور مداوم برای از بین بردن حشرات همکاری و نظارت می نماید .
 • در اجرای روشهای بهداشتی برای جمع آوری زباله و از بین بردن آنها همکاری می کند .
 • در تهیه دستورالعمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش سوزی برای آگاهی کارکنان در مواقع اضطراری همکاری می نماید .
 • در مورد طرز نگهداری رنگها ،‌روغن ها و دیگر مواد آتش سوزی را به عمل می آورد .
 • پیش نویس های مربوطه را در صورت نیاز تهیه می نماید .
 • بر انجام امور مربوط به نگاهداری ساختمان ، نظافت ساختمان و تاسیسات آن نظارت می نماید .
 • گزارش های لازم را تهیه می کند .
 • آرشیو مناسب را فراهم کرده و پیشینه تعمیراتی ، قراردادها ،‌ترجمه مدارک و دستورالعمل های فنی دستگاههای گوناگون و نقشه های ساختمانی کلیه تاسیسات وابسته را نگهداری می نماید .
 • برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی را برابر تخصص و ساعات خدمت آنان تقسیم و تنظیم می نماید .
 • برنامه سرویس تاسیسات و تجهیزات را تنظیم و بر انجام آن در هنگام مقرر نظارت می نماید .
 • از تاسیسات و تجهیزات دانشگاه برای اطمینان از سالم بودن هر کدام بازدید مستمر می نماید .
 • بر خدمات انجام شده توسط پیمانکاران و موسسات طرف قرارداد دانشگاه نظارت و آنها را بر اساس چک لیست تایید می نماید.
 • تعمیرات فنی خاص تاسیسات و تجهیزات را برای آموزش کارکنان و پیشگیری از آسیب دیدن وسایل حساس و گرانقیمت دانشگاه انجام میدهد .
 •  برای توسعه ، تعمیر و ترمیم و یا تعویض تمام یا قسمتی از تاسیسات دانشگاه پیشنهاد های لازم را تهیه و ارائه می نماید.
 • دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور ما فوق انجام می دهد .
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.10864.22341.fa
برگشت به اصل مطلب