دانشکده پرستاری ابهر- منشور حقوق شهروندی
اطلاعات حقوق شهروندی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/16 | 
آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
دستوالعمل ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی در نظام سلامت

دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و سازمان های وابسته
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.11063.38931.fa
برگشت به اصل مطلب