دانشکده پرستاری ابهر- فرآیند تصویب پروپوزال
فرآیند

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرآیند تصویب پروپوزال های هیأت علمی

فرآیند تصویب پروپوزال های دانشجویی
                                فرآیند الف

                                فرآیند ب

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.11831.25241.fa
برگشت به اصل مطلب