دانشکده پرستاری ابهر- برنامه هفتگی اساتید
برنامه هفتگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   خانم شرفی      ابلاغ تدریس                                   
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   خانم نوروزی      ابلاغ تدریس   
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   خانم شجاعی    ابلاغ تدریس       
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   آقای مدنی         ابلاغ تدریس
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   خانم معصومی(ماموریت آموزشی) ابلاغ تدریس
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   خانم بهرامی    ابلاغ تدریس           
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   آقای کمالی       ابلاغ تدریس     
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   خانم بیگلر         ابلاغ تدریس  
  • برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸   خانم محمدی     ابلاغ تدریس
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.12215.25898.fa
برگشت به اصل مطلب