دانشکده پرستاری ابهر- برنامه هفتگی
برنامه هفتگی کلیه ورودی ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱ | 
 • برنامه تئوری هفتگی رشته پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸
 1. برنامه ترم اول پرستاری
 2. برنامه ترم دوم پرستاری
 3. برنامه ترم سوم پرستاری
 4. برنامه ترم چهارم پرستاری
 5. برنامه ترم ششم پرستاری
 6. برنامه ترم هشتم پرستاری
 • برنامه تئوری هفتگی رشته فوریت های پزشکی  نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸
 1. برنامه ترم اول فوریت های پزشکی کاردانی
 2. برنامه ترم دوم فوریت های پزشکی کاردانی
 3. برنامه ترم چهارم فوریت های پزشکی کاردانی
 4. برنامه ترم دوم فوریت های پزشکی کارشناسی
 • برنامه بالینی هفتگی رشته پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸
 1. برنامه ترم دوم پرستاری
 2. برنامه ترم سوم پرستاری
 3. برنامه ترم چهارم پرستاری
 4. برنامه ترم ششم پرستاری
 5. برنامه ترم هشتم پرستاری
 • برنامه بالینی هفتگی رشته فوریت های پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸
 1. برنامه ترم دوم فوریت های  پزشکی کارشناسی
 2. برنامه ترم دوم فوریت های پزشکی کاردانی
 3. برنامه ترم چهارم فوریت های پزشکی کاردانی
 4. برنامه عرصه پایگاه ترم چهارم فوریت های پزشکی
 • برنامه تئوری هفتگی رشته پرستاری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷
 1. برنامه ترم اول پرستاری
 2. برنامه ترم دوم پرستاری
 3. برنامه ترم سوم پرستاری
 4. برنامه ترم پنجم پرستاری
 5. برنامه ترم هفتم پرستاری
 • برنامه تئوری هفتگی رشته فوریت های پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی  ۹۸-۹۷
 1. برنامه ترم اول فوریت های پزشکی کاردانی
 2. برنامه ترم سوم فوریت های پزشکی کاردانی
 3. برنامه ترم چهارم فوریت های پزشکی ویژه شاغلین
 4. برنامه ترم اول فوریت های پزشکی کارشناسی ناپیوسته
 • برنامه بالینی هفتگی رشته پرستاری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷
 1. برنامه ترم دوم پرستاری
 2. برنامه ترم سوم پرستاری
 3. برنامه ترم پنجم پرستاری
 4. برنامه کارآموزی ترم هفتم پرستاری
 • برنامه بالینی هفتگی رشته فوریت های پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷
 1. برنامه ترم یک فوریت های پزشکی
 2. برنامه ترم سوم فوریت های پزشکی
 3. برنامه ترم چهارم فوریت های پزشکی ویژه شاغلین
 4. برنامه پایگاه ترم چهارم فوریت های پزشکی ویژه شاغلین
 5. برنامه ترم یک فوریت های پزشکی کارشناسی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.14016.30064.fa
برگشت به اصل مطلب