دانشکده پرستاری ابهر- نظرسنجی واحدها
نظرسنجی واحدها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نظرسنجی واحد آموزش
نظرسنجی واحد پراتیک
نظرسنجی واحد کتابخانه
نظرسنجی واحد امور دانشجویی
نظرسنجی واحد پشتیبانی
نظرسنجی واحد فناوری اطلاعات

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.14693.32168.fa
برگشت به اصل مطلب