دانشکده پرستاری ابهر- برنامه مصوب آموزشی
کارشناسی پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته فوریت های پزشکی

برنامه آموزشی دوره کاردانی رشته فوریت های پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری ابهر:
http://zums.ac.ir/find.php?item=31.9977.18877.fa
برگشت به اصل مطلب