بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره- روانشناسی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۶ | 

روانشناس بالینی:

خانم ندا فرهمند
 

شماره داخلی واحد:

شرح وظایف :
 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=32.13273.28584.fa
برگشت به اصل مطلب