بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره- داخلی عمومی
معرفی بخش داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲ | 
بخش داخلی
رئیس بخش: دکترمحمدهادی محمدی مسئول بخش: خانم ناهید وجدانی
طبقه اول-شماره داخلی:209
معرفی:
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=32.14003.29824.fa
برگشت به اصل مطلب