بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره- مراقبت های ویژه (ICU/CCU)
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مراقبت های ویژه
رئیس بخش: دکترمرتضی نمازی
دکتر مینا عبدی
مسئول بخش: خانم سمیه کلانتری
طبقه اول-شماره داخلی:
معرفی:
.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=32.5348.10926.fa
برگشت به اصل مطلب