بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره- آموزش های مربوط به بیماران
آموزش های مربوط به بیماران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آندوسکوپی
دردهای قلبی
آپاندکتومی
آسم
دیابت
ایدز
فشار خون
سلولیت
زخم معده
استفاده از داروی وارفاریننشانی مطلب در وبگاه بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=32.7249.10816.fa
برگشت به اصل مطلب