بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره- آموزش های مربوط به بیماران
هفته ملی دیابت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 


دیابت چیست؟
دیابت در مدرسه
50 روش پیشگیری از دیابت
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان بوعلی‌سینا خرمدره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=32.7249.30935.fa
برگشت به اصل مطلب