بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده- اخبار و فعالیتها
شرکت ریاست محترم بیمارستان و جمعی از همراهان در مراسم 9 دی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | 

شرکت ریاست محترم بیمارستان و جمعی از همراهان در مراسم 9 دی

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=33.8850.26072.fa
برگشت به اصل مطلب