مرکز بهداشت شهرستان زنجان- عملکرد
دی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | 

واحد بهداشت خانواده

 • استخراج اطلاعات مرگ و میر کودکان زیر 5 سال  (موارد مرده زایی ،مرگ  نوزادوکودکان 59-1 ماهه) وتحویل به مرکز بهداشت استان
 • پایش پایگاههای سلامت 2 مرکز، به همراه کارشناس استانی و پایش سایرپایگاههای سلامت شهری
 • تکثیر و تحویل فرمها و دفاتر مورد نیاز برنامه میانسالان و سالمندان
 • هماهنگی و برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان جهت کلیه همکاران ( کارشناس ، کاردان و بهورزان)
 • استخراج وارسال شاخصهای بهداشتی سلامت خانواده به مراکز شهری و روستایی
 • دریافت کوپن های شیر مصنوعی از معاونت غذا و دارو و تحویل به مراکز شهری
 • بررسی و تایید تجویز موارد شیر مصنوعی شهری و روستایی
 • نظارت بر تجهیز پایگاههای سلامت جدید
 • جمع بندی مستندات برگزاری کارگاه سلامت میانسالان جهت صدور امتیاز و ارسال عملکرد هزینه ای و فعالیتهای انجام شده به مرکز بهداشت استان
 • جمع بندی آمار فصلی سالمندان ،کودک سالم ، مانا ، ASQ و اطلاعات کودکان شیر مصنوعی خوار از مراکز بهداشتی درمانی و ورود اطلاعات در سایت مربوطه
 • پیگیری و اطلاع 15 مورد کوچ و مهاجرت مادر باردار
 • پیگیری 80 نفر مادر باردار
 • جمع آوری و اعلام اطلاعات مادران باردار و کودکان مبتلا به آنفلوانزا از مراکز
 • 28 مورد ارجاع جهت بستن لوله در زنان
 • جمع بندی فرم آماری 106 مراکز شهری و روستایی و بیمارستانهاوارسال به مرکز بهداشت استان
 • محاسبه شاخص های آماری دفتر ممتد مادران باردار
 • توزیع کتابهای سن و ناباروری – شیوه زندگی و ناباروری جهت کلیه مراکز شهری و روستایی و پایگاههای سلامت

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شهرستان زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=36.4384.21763.fa
برگشت به اصل مطلب