مرکز بهداشت شهرستان زنجان- عملکرد
عملکرد فروردین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۱۶ | 

 واحد بهداشت دهان و دندان

الف) فعالیتهای بهداشتی درمانی:

ردیف

عنوان خدمات

تعداد

1

معاینه

10584

2

کشیدن دندان

1041

3

ترمیم

2465

4

ترمیم دندان 6

700

5

جرمگیری

71

6

جرمگیری زنان باردار وشیرده                                                                                          

24

7

فلوراید تراپی                                                                                                             

6815

8

فیشورسیلنت

423

9

پالپوتومی

34

10

درمان ریشه                                                                                                          

615

11

درمان پالپ زنده                                                                                                      

3

12

قالب گیری

6

13

ارتودنسی

5

ب) فعالیتهای بهداشتی درمانی در بخش خصوصی تحت نظارت این واحد:

ردیف

عنوان خدمات

تعداد

1

معاینه

-

2

کشیدن دندان

1042

3

ترمیم

697

4

ترمیم دندان 6

16

5

جرمگیری

6

6

جرمگیری زنان باردار وشیرده                                                                                          

2

7

فلوراید تراپی                                                                                                             

43

8

فیشورسیلنت

28

9

پالپوتومی

187

10

درمان ریشه                                                                                                          

295

11

روکش ssc

31

ج)فعالیتهای پشتیبانی و بهداشتی:

1) تهیه لوازم وداروهای مصرفی

2) اجرای طرح کشوری سلامت دهان ودندان کودکان مهد کودکی

3) اجرای برنامه کشوری سلامت دهان ودندان دانش آموزان مقطع ابتدایی

4) اجرای طرح نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد واحدهای بهداشت دهان ودندان

5) شرکت در جلسات

6) فلوراید تراپی با وارنیش فلوراید دانش آموزان ابتدایی توسط نیرهای آموزش دیده                         1500نفر

7) معاینه دهان و دندان دانش آموزان اول ابتدایی و تشکیل پرونده الکترونیک دهان و دندان              15793نفر

8) هماهنگی و تشکیل دو جلسه شورای کارشناسی و پیگیری مصوبات

9) برگزاری جلسات آموزشی در زمینه سلامت دهان ودندان توسط دندانپزشکان                               85جلسه

10) تعداد دانش آموزان آموزش دیده در مدارس توسط دندانپزشک                                                2354نفر

11) فلوراید تراپی با وارنیش فلوراید در مدارس ابتدایی توسط کاردان                                            1500نفر

13) برگزاری جلسات آموزشی در مدارس در زمینه سلامت دهان ودندان توسط کاردان                       30جلسه

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شهرستان زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=36.4404.23839.fa
برگشت به اصل مطلب