مرکز بهداشت شهرستان زنجان- عملکرد
اذر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۸ | 

  مرکز آموزش بهورزی

 

  - برگزاری دوره های بازآموزی کمکهای اولیه برای بهورزان شهرستان ایجرود و طارم

  - مراجعه به روستاهای مشمول پذیرش بهورز و اعلام آگهی پذیرش بهورز

  - ثبت نام و اخذ مدارک از داوطلبان پذیرش بهورز

  - توزیع کارت داوطلبان

  - مشارکت در برگزاری آزمون پذیرش بهورز

  - هماهنگی و برگزاری جلسه مدیران مراکز بهورزی استان

  - صدور 1مورد گواهی مهارت بهورزی برای بهورزان شاغل متقاضی ادامه تحصیل

  - صدور یک مورد تاییدیه تحصیلی

  - تشکیل شورای مربیان

  - تشکیل شورای کاردانان بهداشتی

  - شرکت دربازدیدهای کارشناسی 2مورد

  - شرکت مربیان در کارگاه سالمندان

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت شهرستان زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=36.4432.17102.fa
برگشت به اصل مطلب