شبکه بهداشت و درمان خدابنده- بهداشت خانواده
پرسنل واحد سلامت خانواده

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | 

پرسنل واحد سلامت خانواده

AWT Bullet
ردیفنام ونام خانوادگیسمت رشته تحصیلی
1طاهره محرمی کارشناس مسئول سلامت خانوادهمامایی
2فاطمه حنیفهکارشناس سلامت خانواده مامایی
3پروین ایمانیکارشناس سلامت خانوادهبهداشت خانواده
4الهه بیگدلوکارشناش سلامت خانوادهمامایی
5حسین پویاکارشناس سلامت خانوادهمبارزه با بیماریها
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان خدابنده:
http://zums.ac.ir/find.php?item=38.1595.9071.fa
برگشت به اصل مطلب