شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم- آمار و مدارک پزشکی
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۲۱ | 
مسئول آمار و مدارک پزشکی:خانم بهرامی
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم:
http://zums.ac.ir/find.php?item=39.10309.20035.fa
برگشت به اصل مطلب