شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم- اخبار
جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی در شهرستان طارم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ابتدا دکتر مهدوی رئیس شبکه بهداشت طارم با تاکید براینکه انسان سالم محورتوسعه می باشد وسلامتی نیز دارای ابعادبین بخشی می باشدازمساعدت وتعامل کارگروه درجهت پیش برد اهداف سلامت قدردانی نمودند.سپس اعضاء به تبادل نظردرمورد چگونگی بازدید ازگارگاهها ونیزراههای پیشگیری ازبیماریهای گوارشی حاد وهمچنین درخصوص ارتقاءکیفیت نان ونیز ارتقاءشرایط بهداشتی نانواییها تاکید نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=39.4927.8511.fa
برگشت به اصل مطلب