دانشکده پزشکی- آشنایی با واحد
معرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | 
طی چند دهه اخیر توسعه آموزش پزشکی از اولویت ها و ضروریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است. شورای کشوری توسعه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در حوزه وزارت ، مراکز و شوراهای توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه ها و بالاخره دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دست اندر کار عمده آن هستند.د فتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO)  به عنوان بازوی اجرایی EDC دانشگاهها و به عنوان زیرمجموعه ای از معاونت آموزشی  در دانشکده ها تشکیل گردیده و در راستای اهداف کلی توسعه آموزش و بر اساس نیازهای تخصصی هر دانشکده، مشغول فعالیت می باشند. EDO دانشکده پزشکی زنجان نیز به عنوان مرکز برنامه ریزی آموزشی دانشکده وظیفه نظارت و ارزیابی فرآیندهای آموزشی، برنامه ریزی و همچنین اجرای برنامه هایی در جهت ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکرد آن در راستای سیاست های EDC دانشگاه و وزارت متبوع را بر عهده گرفته است. تشکیل جلسات مستمر، تشخیص و بررسی نیازهای آموزشی و راهکارهای ممکن، افزایش فعالیتهای پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آوزشی و همچنین ارزیابی و نظارت بر فرایندهای آموزشی تخصصی پزشکی از اهداف این مرکز است .
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.13703.36723.fa
برگشت به اصل مطلب