دانشکده پزشکی- اعضای هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
                                                                                                           AWT IMAGE
 
نام و نام خانوادگی: حبیب ضیغمی
مدرک تحصیلی: دکترای میکروب شناسی
گروه آموزشی: میکروب شناسی و ویروس شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی:
zeighami@zums.ac.ir


AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: فخری حقی
مدرک تحصیلی: دکتری میکروب شناسی
گروه آموزشی : میکروب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار
 پست الکترونیکی: haghi@zums.ac.irAWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: سعید امانلو
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی
گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی : S.amanloo@zums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: امیر حسین تارمچی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی
گروه آموزشی: بیوتکنولوژی و نانونوتکنولوژی پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیک: taromchi@zums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: علی سلطانی
مدرک تحصیلی : دکتری آموزش زبان انگلیسی
گروه آموزشی: آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : soltani@zums.ac.ir


نام و نام خانوادگی: مهین گنج خانی
مدرک تحصیلی : دکتری فیزیولوژی
گروه آموزشی: گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : ganjkhani@zums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.13710.30091.fa
برگشت به اصل مطلب