دانشکده پزشکی- آسیب شناسی
گروه آسیب شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/15 | 
معرفی گروه:

برنامه ها:

اعضاء هیئت علمی:


دکتر عبدالامیر فیضی (پاتولوژیست)
دکتر احمد جلیلوند(پاتولوژیست)

سایر اعضاء:

دکتر محمود عراقی (پاتولوژیست)
دکتر ملیحه نقوی (پاتولوژیست)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.14808.32575.fa
برگشت به اصل مطلب