دانشکده پزشکی- Affiliation های رسمی مرتبط با دانشکده پزشکی
Affiliation های رسمی مرتبط با دانشکده پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
با توجه به لزوم یکسان سازی Affiliations درتمام مقالات منتشره واحدهای مختلف برای دیدن Affiliation ها لطفا" کلیک کنید.
نکته:
در صورتیکه از امکانات و مساعدت مراکز تحقیقات بالینی مستقر در مراکز آموزشی- درمانی در انجام طرح های تحقیقاتی و مقالات حاصل از آن استفاده شده باشد ، لازم است در بخش Acknowledgements مقاله از همکاری آن مرکز تقدیر شود.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.14949.33344.fa
برگشت به اصل مطلب