دانشکده پزشکی- دفتر استعدادهای درخشان
آیین نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/9 | 
آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در دانشگاه-های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.1901.16086.fa
برگشت به اصل مطلب