دانشکده پزشکی- خدمات
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                                           

                                                                          

نام و نام خانوادگی: آقای یوسف بیات

سمت : مسئول خدمات

 

نام و نام خانوادگی: آقای بهرام توانا

سمت : امور خدمات

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=4.1929.1503.fa
برگشت به اصل مطلب