دانشکده پزشکی- خدمات
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                                                           AWT IMAGE

                                                                          مسئول خدمات

نام و نام خانوادگی: آقای محمود قادری منفرد

سمت : مسئول خدمات

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.1929.1503.fa
برگشت به اصل مطلب