دانشکده پزشکی- آیین نامه ها
آیین نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• آیین نامه جدید ارتقای اعضای محترم هیئت علمی

 آیین نامه اجرایی فرم فعالیت های سالیانه اعضای محترم هیئت علمی زنجان

 آیین نامه جدید اداری استخدامی اعضای محترم هیئت علمی اردیبهشت 91

 دستورالعمل نحوه محاسبه حق التدریس و معادل سازی فعالیتهای اعضای محترم هیئت علمی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.3373.3465.fa
برگشت به اصل مطلب