دانشکده پزشکی- آیین نامه ها
آیین نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  - آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
  - فرم شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.4408.4905.fa
برگشت به اصل مطلب