دانشکده پزشکی- بایگانی آموزش
بایگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

                                                                                                          AWT IMAGE

                                                                                                        بایگانی آموزش

نام و نام خانوادگی: آقای زیداله علوی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=4.7091.10174.fa
برگشت به اصل مطلب