شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد
عملکرد واحد نظارت بر امور درمان در فروردین ماه 92

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۲۳ | 

عملکرد واحد نظارت بر درمان در فروردین ماه 1392

 1-پیگیری یک مورد شکایت از پزشک ارتوپد

 2-بازدید از بیمارستان در تعطیلات نوروز 8مورد

 3-تشکیل کمیسییون پزشکی برسی گواهی های استعلاجی وتائید آن

4 - بازدید از درمانگاه مهر خرمدره 1مورد

 5- شرکت در جلسه نظام وظیفه 1-مورد

 6-بازدید از مراکز دولتی 2مورد

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.1486.10492.fa
برگشت به اصل مطلب