شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد
عملکرد واحد نظارت بر امور درمان دراردیبهشت1392

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۲۳ | 

1- رسیدگی به شکایت از مطب دندانپزشکی اقای دکت

عمکرد واحد نظارت بر امور درمان در اردیبهشت ماه 1392

ر رضا حسن پور 1مورد.

2-پیگیری یک مورد نامه تعزیرات از معاونت درمان مربوط به دندانپزشکی در بخش خصوصی.

3- بازدید از مطب های سطح شهر 7مورد.

4-بازدید از بیمارستان 6مورد.

5-هماهنگی نظام وظیفه 2مورد.

6-رسیدگی به شکایت از داروخانه 1مورد.

7-تشکیل کمیسیونپزشکی در ستاد شبکه.

8- بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی 1مورد.

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.1486.10498.fa
برگشت به اصل مطلب