شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد
عملکرد واحد نظارت بر درمان در آذر ماه 1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۲۷ | 

عمکرد واحد نظارت بر امور درمان در آذر ماه 1391

1-پی گیری یک موردشکایت   از دندانساز تبصره 5 بنام قنبر بهرامی

2-بازدید از مطب پزشکان سصح شهر اعم از پزشک ودندانپزشک 5مورد

3-پیگیری پرونده شرکت پارس پاد وشکایت از شرکت مربوطه بعلت عمل نکردن به تعهد خود درقبال سرویس دهیدستگاه فلوروسکپی

4-تشکیل دادن کمیسیون پزشکی برای تائید استعلاجی ها

5-شرکت در جلسات در ساعات غیر اداری به دستور ریاست شبکه

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.1486.10511.fa
برگشت به اصل مطلب