شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد
عملکرد اسفندماه اداره نظارت بر درمان شبکه خرمدره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱/۲۴ | 

  عملکرد امور درمان دراسفند ماه 1391

 

  1- بازدید از مطب ها 4مورد

  2- " از مراکز شهری 3مورد

  3-" از مراکز روستائی1مورد

  4-" ازبیمارستان 4مورد

  5-" وتعطیلی عطاری بعلت فروش داروی مخدر1مورد

  6- مکاتبه وهماهنگی بیمارسرطانی جهت اخذ داروی مخدر1مورد

  7- هما هنگی درتشکیل کمیسیون پزشکی جهت تا ئید استعلاجی ها 2مورد

  8- " " " نظام وظیفه 1-مورد

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.1486.9878.fa
برگشت به اصل مطلب