شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- معرفی شبکه بهداشت
اهم اقدامات انجام گرفته در خصوص برنامه پزشک خانواده در شهرستان خرم دره

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهم اقدامات انجام گرفته در خصوص برنامه پزشک خانواده در شهرستان خرم دره
پس از ابلاغ اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق شهری، شهرستان خرم دره نیز همسو با سایر شهرستانهای استان فعالیتهای گسترده ای را در این زمینه آغاز نمود. با توجه به اینکه جمعیت شهری خرم دره در سال 1388 و طی برنامه تشکیل پرونده الکترونیکی خانوارها مورد شناسایی قرار گرفته بود، لذا جهت طرح پزشک خانواده شهری تنها نیاز به لکه گیری و شناسایی افراد اضافه شده به جمعیت بود که این امر اجرا گردید. سایر برنامه های اجرا شده طرح پزشک خانواده شهری: -برگزاری 6 جلسه آموزشی برای پرسنل بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان
-برگزاری 2 جلسه آموزشی برای پزشکان مراکز بهداشتی درمانی و کلیه پزشکان شهرستان
-برگزاری 1 جلسه آموزشی برای کاردانان بهداشتی، بهورزان و رابطین بهداشتی
-برگزاری 10 مورد سخنرانی در مساجد در خصوص معرفی برنامه
-اعلام فراخوان ثبت نام پزشکان : با توجه به جمعیت شهری خرم دره و نیاز به 19 پزشک جهت پوشش ، تاکنون 14 پزشک با حضور در ستاد شبکه نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند.
-توزیع پمفلت آموزشی در نامز جمعه و نصب بنرهای اطلاع رسانی در سطح شهر
قابل ذکر است هم اکنون شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره در مرحله ثبت اطلاعات پرونده الکترونیکی افرادلکه گیری شده نسبت به سرشماری سال 1388 قرار دارد.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.2058.7146.fa
برگشت به اصل مطلب