شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- شبکه بهداشت
معرفی شبکه بهداشت و درمان خرم دره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  شبکه بهداشت و درمان خرم دره بازیرمجموعه قراردادن مرکزبهداشت شهرستان (که خود شامل واحدهای بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای – بهداشت خانواده – مدارس – مبارزه بابیماریها – گسترش – بهداشت دهان ودندان – آموزش سلامت وتغذیه – بهداشت روان وواحدها ی اداری ومالی می باشد ) – بیمارستان بوعلی سینا – 3 مرکزبهداشتی درمانی شهری – 1 مرکزبهداشتی درمانی روستایی – 1 مرکزبهداشتی درمانی شهری روستایی – 9 خانه بهداشت – 2 پایگاه بهداشتی شهری وهمچنین فوریت پزشکی بایک پایگاه شهری وپایگاه جاده ای غزال درحال انجام وظایف خود درراستای بهبود وضعیت سلامت همشهریان عزیزمی باشد .

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.2059.1517.fa
برگشت به اصل مطلب