شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- مرکز شهری-روستایی شماره 2
پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام

  نام خانوادگی

  سمت

  احمد

  اسلامی

  دندانپزشک (رئیس مرکز)

  سعید

  سرداری

  پزشک عمومی

  نسیم

  قدسی

  "           "

  -

  -

 -

  ا-

  -

  -

  محمد

  صدری

  کاردان مبارزه بابیماریها

  لیلا

  عبادی

  کاردان مامایی

  زهرا

  راه پیما

  "          "

  زهرا

  رزاقی

  کاردان آزمایشگاه

  معصومه

  مصطفوی

  کاردان بهداشت خانواده

  الهه

  خاکسار جلالی

  "           "            "

  مینا

  بیگدلو

  کارشناس بهداشت محیط

  ساسان

 حاجیلو

  "           "            "

  حبیب الله

  نوروزی

  پذیرش

 وحید

 جلیلی

  راننده

  لیلا

  ازلگینی باغدره

  بهورز خانه بهداشت باغدره

  فهیمه

  گل کرمی

  بهورز خانه بهداشت رحمت آباد

  نرگس

  محمدلو

  بهورز خانه بهداشت الوند

  حسن

  زارع

  "            "            "       

  اکرم

  احمدی

  بهورز خانه بهداشت نصیرآباد

  غلامرضا

  غریب

  "             "             "

  سکینه

  بهروزی

  "             "             "

  سودابه

  داداشی تنها

  بهورز خانه بهداشت قلعه حسینیه

 -

  -

  "              "            "

  عوضعلی

  فیروزی

  بهورز خانه بهداشت اردجین

  عذرا

  نوری

  بهورز خانه بهداشت شویر

  پرویز

  ملائی

  "             "             "

  مریم

  عباسی

  بهورز خانه بهداشت اینجیلین

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5084.8635.fa
برگشت به اصل مطلب