شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- تماس با ما
تماس با واحدهای کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی : شبکه بهداشت و درمان شهرستان : خرم دره – خیابان شهید رجایی -کدپستی : 4571687149
تلفنخانه: 2-5522051 (0242)- 5524005 (0242)
فوریتهای بهداشتی : 5526821 (0242)
فوریتهای سلامت محیط و کار:5534002 (0242)
مرکز مشاوره بیماریها : 5534005 (0242)
مرکز مشاوره ترک دخانیات : 5534005 (0242)
دورنگار: 5524006 (0242)
جایگاه اینترنتی: Khoramdareh.zums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5209.6166.fa
برگشت به اصل مطلب