شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- پرسنل
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  علیرضا کلانتری  مسئول روابط عمومی

 هادی رحیمی مسئول سمعی و بصری

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5561.6999.fa
برگشت به اصل مطلب