شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد واحد مالی
اهم عملکرد واحد امورمالی شبکه خرم دره در سال 1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۲/۱۶ | 

الف )  تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن و دانشگاه و حسابرسان مستقل جهت رسیدگی

ب ) دریافت گزارش مقبول از حسابرسان مستقل برای سال مالی منتهی به 29/12/1391

ج ) واحد امورمالی شبکه خرم دره یکی از اولین واحدهایی بود که صدور چک را در سال 1391 از طریق نرم افزار روزآمد انجام داد

د ) واحد امور مالی خرم دره اولین واحد استان زنجان بود که صورت مغایرتهای بانکی خود را از طریق سیستم روزآمد از فرودین ماه 91 شروع و به انجام رسانید

ح ) واحد امورمالی خرم دره اولین واحد استان زنجان بود که بایگانی اسناد حسابداری خود را با شیوه تعهدی انجام داد

نوشته شده توسط : مقدم

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5935.10178.fa
برگشت به اصل مطلب