شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- عملکرد واحد مالی
اهم عملکرد واحد امور مالی در فصل تابستان 1392

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۳ | 

1 - قطعی نمودن تراز سال 1391

2 - ارائه اسناد ،مدارک و مستندات سال مالی 91 به حسابرسان جهت حسابرسی

3 - دریافت پیش نویس گزارش حسابرسی

4 - ارائه فیش حقوقی الکترونیکی از طریق اینترنت به همکاران

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.5935.11343.fa
برگشت به اصل مطلب