شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره- پرسنل
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارشناس امور دارویی شهرستان:دکتر ایرج کریم فر

مسئول انبار دارویی:زهرا احمدخانی

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم دره:
http://zums.ac.ir/find.php?item=40.8899.16046.fa
برگشت به اصل مطلب