مرکز بهداشت و درمان ایجرود- پرسنل
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/27 | 
کارشناس مسئول بیماریهای غیر واگیر: آقای صادق قاسم زاده ریشکانی
کارشناس بیماری های غیر واگیر: خانم قوسی علی آبادی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت و درمان ایجرود:
http://zums.ac.ir/find.php?item=42.15542.34299.fa
برگشت به اصل مطلب