مرکز بهداشت و درمان ایجرود- پرسنل
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

علی سهرابی
مسئول روابط عمومی

شماره تماس :02436722208

ایمیل: g.ijroodchmail.com

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت و درمان ایجرود:
http://zums.ac.ir/find.php?item=42.4704.5459.fa
برگشت به اصل مطلب