مرکز بهداشت و درمان ایجرود- پرسنل
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مسئول فوریت پزشکی شهرستان

نام و نام خانوادگی :سید کمال موسوی

تحصیلات:کارشناس پرستاری 

AWT IMAGE

شماره تماس:02436722575

ایمیل:foreyatijrood@chmail.ir

پایگاه مرکزی

AWT IMAGE

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 سید کمال موسوی مسئول فوریت های پزشکی کارشناس پرستاری AWT IMAGE
2 داود تاران تکنسین کاردان امداد سوانح AWT IMAGE
3 یونس رفیعی تکنسین کاردان فوریت های پزشکی

AWT IMAGE

4 علی کاظمی تکنسین کاردان فوریت های پزشکی
5 بهروز بهرامی اپراتور دیپلم

AWT IMAGE

6 اژدر الماسی راننده-امدادگر ابتدایی

AWT IMAGE

 

 

 

 

        پایگاه فوریت پزشکی حلب

AWT IMAGE

ردیف

نام ونام  خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 سید جواد حسینی مسئول پایگاه کاردان امداد وسوانح
2 سیروان ویسی تکنسین کاردان فوریت های پزشکی
3 صلاح محمودی تکنسین کاردان فوریت های پزشکی
4 کیوان حبیبی تکنسین کاردان فوریت های پزشکی
5 اکبر جعفری راننده-امدادگر کاردان امداد و سوانح
6 ولی الله زلفی پور راننده-امدادگر دیپلم

 پایگاه فوریت پزشکی  پاپایی

AWT IMAGE

ردیف

نام  و نام  خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1 علی  جمالی مسئول پایگاه تکنسین  فوریت های پزشکی

AWT IMAGE

2 مسعود علیمرادی تکنسین تکنسین فوریت های پزشکی
3 رضا مولوی تکنسین تکنسین فوریت های پزشکی
4 فرض اله بهرامی راننده-امدادگر دیپلم

AWT IMAGE

5 حمید آقایی راننده-امدادگر دیپلم

AWT IMAGE

6 احمد اندام راننده-امدادگر دیپلم

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت و درمان ایجرود:
http://zums.ac.ir/find.php?item=42.4869.5524.fa
برگشت به اصل مطلب