- آمار پزشکی
آمار پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کورس پلن آمارپزشکی نیمسال دوم 97-96

کورس پلن درس آمار حیاتی در نیمه دوم سال 95-94    

کورس پلن آمار و اپیدمیولوژی گروه پردیس نیمسال دوم 98-97
کورس پلن آمار و اپیدمیولوژی گروه روزانه نیمسال دوم 98-97

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://zums.ac.ir/find.php?item=43.10837.21780.fa
برگشت به اصل مطلب