اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی- معرفی کارشناسان
معرفی کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان: کارشناس واحد صدور پروانه های بهداشتی

نام و نام خانوادگی: رضا نصیری راد

نام و نام خانوادگی: ژیلا رنجزاد

شماره تماس: 7-02433364985

نشانی مطلب در وبگاه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=47.10096.19409.fa
برگشت به اصل مطلب