اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی- فرم ها
فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی
 
لطفاً به سایت (WWW.TTAC.IR) مراجعه فرمایید
 


  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری

  فرم تیپ درخواست

  فرم شماره 1 - وضعیت و امکانات ساختمانی جهت تکمیل توسط مؤسسات مشمول قانون


  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساخت

فرم درخواست

فرم سه برگی درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت (پیوست شماره 1)

فرم تعهدنامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب (پیوست شماره 2)


مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساخت تولید قراردادی

مدارک مورد نیاز برای (صدور، تمدید و اصلاح) پروانه بهداشتی تولید قراردادی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

فرم سه برگی درخواست صدور پروانه بهداشتی ساخت تولید قراردادی

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری کارگاهی

مدارک لازم برای صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی

فرم درخواست صدور پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی


  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی

مدارک لازم برای صدور/ اصلاخ و تمدید پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی

تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری (پیوست شماره 3)

فرم درخواست صدور، اصلاح و تمدید  پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی (پیوست شماره 2)


  مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه مسئول فنی واحد های دارای شناسه نظارت کارگاهی تولید و بسته بندی

  لطفاً به سایت (WWW.TTAC.IR) مراجعه فرمایید
 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادر کنندگان فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

فرم های گواهی بهداشت


  چک لیست درخواست ورود مواد اولیه غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی _ بدون نیاز به ثبت منبع ( گشایش)

  فرم درخواست 


 چک لیست درخواست مجوز ترخیص مواد اولیه غذائی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- بدون نیاز به ثبت منبع فرم درخواست

  فرم درخواست


  چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی (PRPs)واحد های غذایی و آشامیدنی

فرم PRPs (فرمت PDF)
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی (PRPs)


  فرم درخواست تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای همکار و مجاز کنترل مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارو و فراورده های بیولوژیک

  فرم درخواست


  فرم درخواست تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای مجاز/مجازمراکز تولیدی کنترل مواد خوردنی،آشامیدنی  آرایشی و بهداشتی، دارو وفراورده های بیولوژیک

  فرم درخواست


چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی صنایع آرایشی و بهداشتی

فرم با فرمت(PDF)

فرم با فرمت(Word)

نشانی مطلب در وبگاه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=47.3224.3250.fa
برگشت به اصل مطلب