مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد- گروه کارشناسان بودجه عمرانی
/

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی:  آقای امیر حسن حنیفی.
سمت:  کارشناس بودجه عمرانی.
درجه تحصیلی:  کارشناسی حسابداری.
 تلفن تماس: 02433018254
پست الکترونیک:     Amir.h.hanifgmail.com

شرح وظایف پست سازمانی:

1_ بررسی و تهیه بودجه پیشنهادی تملک داراییهای سرمایه ای دانشگاه.
2- نظارت بر تهیه موافقتنامه های تملک داراییهای سرمایه ای استانی و ملی و مبادله آن.
3_ پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت.
4_پیگیری کلیه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی، استانی و وزارتی.
5_ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
6_ بررسی و تهیه و تنظیم تفاهم نامه های داخلی بخش آموزش عالی و تحقیقات.
7_ نظارت بر تنظیم موافقت نامه عمرانی (ملی و استانی) در سامانه های مربوطه.
8_ نظارت و تنظیم بودجه اطلاعات بودجه عمرانی در سامانه های نظارت .
9_ تنظیم کاربرگ های عمرانی موافقتنامه هیات امنا.
10_مطالعه و بررسی قوانین بودجه سالانه و بخشنامه های ابلاغی برای طرح های عمرانی.
11_ نظارت بر اعتبارات مصرف نشده عمرانی بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی.
12_ارزیابی نیازمندی های عمرانی واحدهای تابعه با هماهنگی و همکاری مدیریت دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی.
13_ همکاری در تهیه گزارشها و آمارهای ارسالی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی و مراجع ذیربط.
14_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
15_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
16_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:

  • انجام ثبت های بودجه ای.
  • ایجاد شناسه اعتباری.
  • نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
  • نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.

17_ انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:

  • ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
  • بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
  • پایش تنخواه پرداختی به واحدها.

 
 
 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد:
http://zums.ac.ir/find.php?item=49.4885.5549.fa
برگشت به اصل مطلب