معاونت توسعه مدیریت و منابع- بانک قوانین و مقررات
بانک قوانین و مقررات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1-دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته
2- آیین نامه اجرایی فصل 9 قانون مدیریت خدمات کشوری
3- ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل
4- اضافه کار

5- مشاغل حاکمیتی

6-مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
7 - آئین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری

8 - دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد

9 - امتیاز حق شغل مقامات و همتراز ان آنها

10 - تعیین امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی گری

11 - شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی

12 - ملاک پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

13 - آئین نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری

14 - آئین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد به بالا

15 - مبنای مشاغل حاکمیتی

16 - ظوابط و شخص های سازمانی، طراحی و تنظیم تشکیلات دانشگاههای اجرایی

17 - ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی

18 - آئین نامه فوق العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت  

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://zums.ac.ir/find.php?item=5.5640.7197.fa
برگشت به اصل مطلب