معاونت توسعه مدیریت و منابع- معرفی معاون
معرفی معاون

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

دکتر سعید سرداری

 معاون توسعه مدیریت و منابعتلفن تماس : 33018140 - 024

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://zums.ac.ir/find.php?item=5.7235.10756.fa
برگشت به اصل مطلب